Klarering i praksis

Del 2

Klarering i praksis

Oversikt

Klarering med TONO

TONO-avtale

Byrået må inngå avtale med TONO for å kunne benytte vernede musikkverk.

 

Byrået starter med å fylle ut kontaktskjemaet nederst på denne siden, og mottar da en avtale som angir vilkårene for bruk av musikkverk.

 

TONO regner ut og fakturerer byrået basert på musikkbruken byrået rapporterer inn.

Rapportering

Byrået vil etter avtalen være forpliktet til å rapportere inn musikkbruken for den enkelte seremoni.

 

Last ned rapporteringsskjema her.


Rapportene sendes kvartalsvis til online@tono.no, med mindre annet er avtalt.

Klarering med Gramo

Gramo-avtalen

Virke har inngått en avtale med Gramo som gir Virke Gravferds medlemmer rett til å benytte inntil 10 innspillinger fra Gramos repertoar per seremoni som strømmes og/eller gjøres opptak av.

 

Etter avtalen betaler byrået en fastpris på NOK 100 per seremoni. Avtalen dekker strømming av seremonien for sluttbrukere i Norge. Opptak kan ligge tilgjengelig på nett i inntil 7 dager, og kan overleveres til kunden for privat bruk.

Begrensninger i repertoaret

Følgende innspillinger inngår ikke i Gramos repertoar for publisering av opptak på nett og overlevering av opptak til kunden:

  • Innspillinger tilhørende Sony Music Entertainment Norway AS
  • Innspillinger tilhørende Warner Music Norway AS
  • Innspillinger tilhørende Universal Music AS
  • Innspillinger forvaltet av FONO

 

Gramos repertoar er ikke statisk og endringer kan forekomme under avtaleperioden. Byråene skal uten urimelig utsettelse rette seg etter endringer for seremonier som ikke er gjennomført.

Rapportering

Byrået er etter avtalen forpliktet til å rapportere bruken av innspilt musikk for den enkelte seremoni. 

 

 

Dette gjøres enkelt ved at Gramo settes på kopi nå byrået rapporterer til TONO.

Klarering med solister/musikere

Solist-/musikeravtaler

Rettighetene til solister og musikere klareres ved at det inngås avtale om bruk av deres fremføring.

 

Dersom byrået benytter fast innleide solister/musikere, kan det inngås en avtale som varer i en nærmere angitt periode. Merk at profesjonelle utøvere kan være tilknyttet agent, manager, plateselskap eller lignende, som i så fall bør involveres ved avtaleinngåelsen.

 

Dersom vedkommende er under 18 år, må også de foresatte signere avtalen.

Avtalens innhold

Alt etter hva kunden ønsker, bør avtalen angi at byrået har rett til å:

Avtalen bør angi at honoraret skal regnes som full og hel betaling for disse rettighetene. Dersom fremføringen ikke honoreres, bør det angis at vedkommende overdrar disse rettighetene vederlagsfritt.

 

I avtalen bør solisten/musikeren garantere for at vedkommende ikke er bundet av andre avtaler som er til hinder for overdragelse og utnyttelse av disse rettighetene, og at solisten/musikeren skal holde byrået skadesløs for ethvert krav fra tredjeparter i forbindelse med byråets utnyttelse av disse rettighetene.

 

Avtalen bør også regulere byråets behandling av personopplysninger – les mer om dette her.

Avtale med kunden

Valg av musikk

Avtalen med kunden bør angi hvilken musikk som skal inngå i seremonien, nærmere bestemt:

Ved live-strømming av seremonien

Vederlaget for live-strømmingen beregnes med utgangspunkt i byråets inntekter for strømming av seremonien, dvs. byråets samlede pris for live-strømmingen og evt. opptak og publisering på nett i etterkant. Avtalen med kunden bør derfor tydelig angi prisen for dette.

Ved overlevering av opptak til kunden

Dersom opptak av seremonien skal overleveres til kunden, bør avtalen angi at:

Ved tilgjengeliggjøring utenfor Norge

Dersom kunden ønsker å gjøre live-strømmingen eller opptaket tilgjengelig utenfor Norge, bør avtalen inneholde forbehold om at byrået ikke kan garantere at all musikk kunden ønsker kan klareres for slik bruk og at det kan bli nødvendig å mute denne musikken, dvs. at musikken ikke kan høres under live-strømmingen og på opptaket.

 

Det bør også inntas forbehold i avtalen om at kunden selv må dekke vederlag for klareringen dersom dette overstiger en viss sum.

 

Videre kan det også legges til at byrået og kunden skal samarbeide om å finne musikk som lar seg klarere for ønsket bruk i tide og til en rimelig pris.

Kreditering

Generelt

Uansett hvilken musikk som brukes, er byrået forpliktet til å kreditere både komponist og de som fremfører musikken (plateartist og solist/musikere). Krediteringen må være godt synlig der live-strømmingen/opptaket gjøres tilgjengelig. Det holder ikke med kreditering i programmet.

 

TONO

Avtalen mellom byrået og TONO kan inneholde krav til bruk av rettighetsnotis.

 

Gramo

Dersom det brukes innspillinger som klareres med Gramo, må byrået også bruke følgende rettighetsnotis på nettsiden hvor seremonien gjøres tilgjengelig:

 

«Denne tjenesten tilbys av [byråets navn]. Musikken er gjengitt med tillatelse fra Gramo. Uautorisert fremføring eller kopiering er ulovlig.»

 

Det skal etableres hyperlenke fra navnet Gramo i rettighetsnotisen til www.gramo.no der dette er teknisk gjennomførbart.

error: Innholdet er beskyttet !!