Brukervilkår

Brukervilkår

Avtale for bruk av Strømmeguide for gravferder

Innholdsfortegnelse

BRUKERVILKÅR FOR STRØMMEGUIDE

Brukervilkår versjon 1 publisert 1. februar 2022

1. Definisjoner

De følgende brukervilkårene («Vilkårene») dekker din/deres bruk og tilgang til Strømmeguide for gravferder, herunder de produkter, tjenester, applikasjoner, verktøy og funksjoner som du får tilgang til på Strømmeguiden (samlet kalt «Tjenesten»).

 

Der vi i disse vilkårene bruker «Bing Hodneland», «vi», «vår», «vårt» eller «oss», mener vi Bing Hodneland Advokatselskap DA.

 

Når vilkårene bruker «Partner» eller «Partnere», mener vi samarbeidspartnere som har levert innhold til eller på andre måter samarbeider med Strømmeguiden.

 

Med «deg», «du» eller «bruker» mener vi enhver bruker av Strømmeguiden.

2. Hvem som kan bruke tjenesten

Dersom du bruker Tjenesten som en ansatt, oppdragstager eller agent i et selskap eller en organisasjon, så har selskapet eller organisasjonen som gir deg tilgang, godkjent at disse Vilkårene er gjeldende på vegne av det selskapet eller organisasjonen.

3. Bruk av Strømmeguide er ikke juridisk rådgivning

Strømmeguiden er en teknisk plattform, en elektronisk publikasjon, som tilgjengeliggjør juridisk informasjon for generell opplæring. Tjenesten er imidlertid ikke direkte juridisk rådgivning, meninger, anbefalinger, videreformidling eller konsultering.

 

Informasjon som er gitt av oss eller Partnere via Tjenesten, herunder informasjon på Strømmeguiden, beskrivelse av eventuelle maler og innholdet i malene slik som spørsmål, alternativer, hjelpetekst og dokumenttekst, er gitt for ditt eget bruk og innebærer ikke juridisk rådgivning. Verken vi eller Partner gjennomgår de valgene du gjør eller informasjonen du legger inn i dokumentet eller guiden. Vi undersøker ikke om den informasjonen du oppgir, er korrekt eller tilstrekkelig, og vi trekker ingen juridiske konklusjoner eller gjør vurderinger av dine valg i Strømmeguiden.

 

Dersom du trenger juridisk rådgivning for et spesifikt problem, bør du konsultere med en advokat.

4. Tjenestens innhold

4.1 Generelt

Formålet med Tjenesten er å gjøre ansatte i bedrifter selvbetjente når det gjelder klarering for bestemte typer bruk av musikk i gravferder. Strømmeguiden er ikke en erstatning til å bruke advokat, men er et supplerende tilbud for å løse enkle juridiske behov som enhver bedrift opplever.

 

4.2 Tjenesten tilbys “som den er”

Alt innhold som du får tilgang til gjennom Strømmeguiden, leveres «som det er». Det betyr at du ikke kan holde oss eller våre Partnere ansvarlige for noen feil eller mangler du oppdager i innholdet, eller at dokumentet ikke møtte ditt behov. Vi kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av Tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av Tjenesten.

 

4.3 Rettigheter til innholdet

Tjenesten og dens originale innhold, egenskaper og funksjoner er og vil forbli vår eksklusive eiendom, inkludert alle immaterielle rettigheter tilknyttet Tjenesten. Tjenesten er beskyttet av åndsverksloven, varemerkeloven, markedsføringsloven og annen lovgivning både i Norge og andre land. Ingenting i disse Vilkårene skal bli tolket som en overføring av slike rettigheter, eller deler av dem, til deg. Dersom Tjenesten på noen måte skulle kreve at vi må bruke immaterielle rettigheter som du eller noen du er ansvarlig for, gir du oss tillatelse til å bruke slike rettigheter for dette formålet så lenge Tjenesten tilbys deg. Tjenesten kan inneholde varemerker og opphavsrettslig vernet materiale fra Partner eller andre av våre lisensgivere.

 

4.4 Oppdatering av Tjenesten

Vi reserverer oss retten til å endre eller oppdatere informasjon og til å rette opp feil, upresisheter eller unnlatelser, når som helst og uten varsel. Vi garanterer likevel ikke for nøyaktigheten av den informasjonen som til enhver tid gis via Tjenesten.

 

Vi oppdaterer og endrer konstant Tjenesten. Tjenesten kan ved enkelte tilfeller være inneha upresis beskrivelse, og vi kan ha forsinkelser i oppdatering av informasjon på. Vi garanterer ikke for nøyaktigheten av noen informasjon gitt av Tjenesten.

 

4.5 Tjenestens tilgjengelighet

Tekniske plattformer møter fra tid til annen på utfordringer. Vi kan derfor ikke garantere 100 % oppetid, eller at den er fri for feil eller mangler. Tjenesten kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av oppdateringer på Strømmeguiden. Det kan forekomme avbrudd i Tjenesten og tilgang til bruk av Tjenesten på grunn av omstendigheter både innenfor vår kontroll, slik som rutinemessige vedlikehold, og utenfor vår kontroll, slik som nedetid på noen av programvaretjenester vi bruker for å drifte Strømmeguiden. I den grad det er praktisk mulig vil vi forsøke å gi informasjon om slike begrensninger i tilgjengelighet på forhånd.

 

4.6 Ingen garantier for hvilket innhold som er tilgjengelig

Det kan skje endringer i innholdet som er gjort tilgjengelig på Tjenesten. Vi forbeholder oss retten til, men er ikke forpliktet til å fjerne, redigere og/eller endre noe innhold etter vårt eget skjønn. Vi er under ingen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at Tjenesten ikke kan brukes som forutsatt.

 

4.7 Endringer i Tjenesten og tilbakemeldinger

Strømmeguiden er en Tjeneste under utvikling. Vi har som mål og lage en god brukeropplevelse, og verdsetter alle innspill vi får. Ved å gi oss tilbakemeldinger, slik som forslag til forbedringer, anbefalinger eller funksjoner, gir du oss tillatelse til å bruke, reprodusere, utføre, vise, distribuere, tilpasse, modifisere, eller lage nye verk eller på annen måte utnytte slike tilbakemeldinger kommersielt eller ikke-kommersielt. Tilbakemeldinger anses ikke som konfidensielle.

5. Din bruk av tjenesten

5.1 Begrenset tilgang og rettigheter

Vi gir en begrenset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å bruke og/eller få tilgang til Tjenesten, og du godkjenner at du ikke skal reprodusere, distribuere, lage konkurrerende verk fra, offentlig vise, offentlig utføre, lisensiere, selge og/eller videreselge innhold, programvare, produkter og/eller tjenester hentet fra/og eller gjennom Tjenesten uten uttrykkelig forutgående skriftlig tillatelse fra oss.

 

Verken Vilkårene eller din tilgang til og/eller bruk av Tjenesten overfører noen rettighet, tittel og/eller interesse i immaterielle rettigheter tilknyttet Tjenesten til deg.

 

5.2 Ditt ansvar ved bruk av Tjenesten

Det som leveres er generell informasjon satt i system, og det gis derfor ingen garantier for at du får nøyaktig det du har behov for.

 

Du bruker Tjenesten på eget ansvar. Tjenesten er tilbud «som den er» uten noen garantier av noe slag, verken uttrykt eller implisitt, om tjenestens egenskaper, ytelse, at den er tilpasset et spesielt formål, at den ikke innebærer overtredelse av andres rettigheter eller noen garanti om dens ytelse.

 

Bruk av eventuelle dokumenter som er gjort tilgjengelig via Tjenesten, vil være avhengig av informasjon eller annen input du gir. Du er selv ansvarlig for eventuelle feil i din input eller valg. Dersom du velger å endre eller på annen måte modifiserer det produktet som er mottatt via Tjenesten, vil dette kunne medføre at produktet ikke får den ønskede virkning, og dette er ditt ansvar.

 

5.3 Begrensninger for din bruk

Du er som bruker av Tjenesten ansvarlig for å sikre at din tilgang til og bruk av Tjenesten er i samsvar med alle lover, regler og forskrifter som gjelder.

 

Tjenestene tilbys bare for avtalt bruk, og ikke til bruk og/eller til fordel for noen tredjepart. Med unntak av det som er spesifisert over rundt bruk av Tjenestene, kan du ikke;

 

Du vil overholde de tekniske begrensninger på Tjenesten som tillater deg å bruke Tjenesten kun på visse måter. All uautorisert bruk av Tjenesten avslutter rettighetene gitt av oss i henhold til Vilkårene, og all ulovlig bruk vil bli anmeldt.

 

5.4 Elektronisk kommunikasjon

Ved å bruke Tjenesten godkjenner du/dere til å motta kommunikasjon relevant for din bruk av Tjenesten elektronisk. Du/dere er enig i at kommunikasjon mellom oss vil skje elektronisk, enten ved at du bruker Tjenesten, sender oss e-post eller chatter med oss, eller ved at vi publiserer beskjeder på Tjenesten eller kommuniserer med deg via e-post.

6. Ansvarsbegrensning

Som det fremgår av Vilkårene over, så bruker du Tjenesten på eget ansvar. Tjenesten er tilbudt «som den er», og det innebærer at du ikke har rett på å reklamere, heve kjøpet eller kreve erstatning. Under enhver omstendighet vil vårt ansvar være begrenset til det du eller de du utleder din rett av har betalt for Tjenesten. Ikke i noe tilfelle skal vi, vårt styre, ansatte, partnere, leverandører eller andre være ansvarlig for noe direkte eller indirekte, tilfeldig, spesielt, konsekvens- eller følgetap.

7. Linker til andre nettsteder og tjenester

Tjenesten kan inneholde lenker til tredjeparts nettsider som ikke er eid eller kontrollert av oss. Vi har ikke noen kontroll over, eller tar noe ansvar for, innholdet, behandling av personopplysninger eller praksiser på en tredjeparts nettside eller tredjeparts tjeneste.

 

Du forstår og godkjenner at vi ikke skal være ansvarlig, verken direkte eller indirekte, for noe tap eller skade som er forårsaket eller påstås å være forårsaket i tilknytning til bruk av slikt innhold, varer eller tjenester som er gjort tilgjengelig gjennom slike nettsteder eller tjenester. Dersom du besøker tredjeparts nettsider og tjenester er du selv ansvarlig for det, og vi anbefaler at du leser vilkårene og betingelsene for tredjeparts nettsider og tjenester som du besøker.

8. Personvern

Vi har en egen personvernerklæring som regulerer hvordan vi behandler personlig data, og her følger de viktigste bestemmelsene for de opplysninger du gir til oss for å bruke Tjenesten. Bing Hodneland behandler dine personopplysninger som bruker av Strømmeguiden med grunnlag i avtale. Vår behandling utføres som databehandler, og det er  Hovedorganisasjonen Virke som er behandlingsansvarlig for behandlingen vi utfører for å kunne tilby deg Tjenesten.  

 

Som bruker skal du ha oversikt over de opplysninger vi har om deg og ha anledning til å reservere deg iht. gjeldende lovgivning. Dersom du er inne på Strømmeguiden, vil vi for en tidsbegrenset periode registrere hvilken maskinvare og programvare du bruker gjennom såkalte cookies (informasjonskapsler) og IP-adressen som er knyttet til din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon. Denne informasjonen brukes til å skaffe statistikk og opprettholde kvalitet på Strømmeguiden.

 

Dersom du ønsker å få tilsendt elektronisk informasjon fra oss, slik som informasjon tilbud på produkter eller tjenester benytter vi de opplysninger som du har gitt til dette formålet, slik som preferanser og elektronisk kontaktinformasjon.

 

Dersom du ikke er enig i hvordan vi prosesserer dine personlige data, kan du sende en klage om dette til Datatilsynet på e-post postkasse@datatilsynet.no.

 

Les vår Personvernerklæring for Strømmeguiden for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.

9. Endring av vilkår

Det kan være at vi endrer Vilkårene fra tid til annen etter vårt eget skjønn. Dersom vi endrer vilkårene, vil oppdaterte Vilkår gjøres tilgjengelig på Strømmeguiden. Vi vil gi varsel om dette i form av å endre datoen for vilkårene over.

 

Din fortsatte bruk av Tjenesten etter at endringene har blitt gjort, vil bekrefte at du har godkjent de endrede vilkårene. Vi oppfordrer deg til å undersøke vilkårene på jevnlig basis for å forstå de vilkårene som gjelder for din bruk av Tjenesten. Dersom du ikke er enig i de endrede vilkårene, må du slutte å bruke Tjenesten.

10. Tolkning av vilkår og verneting

Vilkårene tolkes etter norsk lov. Oppstår det uenighet så skal vi forsøke å finne en løsning gjennom dialog.

 

Selv om vi ikke skulle håndheve enkelte av disse Vilkårene skal dette ikke anses for at vi har avstått fra slik håndhevelse. Dersom noen av disse Vilkårene er ugyldige eller ikke kan håndheves, skal likevel de resterende Vilkårene bestå. Disse Vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss for Tjenesten, og går foran og erstatter alle eventuelle tidligere avtaler vi har hatt i tilknytning til Tjenesten.

 

Eventuelle konflikter eller uenigheter mellom partene skal søkes løst gjennom dialog. Dersom situasjonen ikke blir avklart med dialog innen rimelig tid kan søksmål reiser for Oslo tingrett.

PERSONVERNERKLÆRING FOR STRØMMEGUIDE

Personvernerklæring versjon 1 publisert 1. februar 2022

1. Definisjoner

Denne personvernerklæringen gjelder for din bruk og tilgang til Strømmeguiden, herunder de produkter, tjenester, applikasjoner, verktøy og funksjoner som du får tilgang til på Strømmeguiden (samlet kalt «Tjenesten»).

 

Med «deg», «du» eller «bruker» mener vi enhver bruker av Strømmeguiden. Du er den registrerte etter personopplysningsloven.

 

Der vi i disse vilkårene bruker «Bing Hodneland», «vi», «vår», «vårt» eller «oss», mener vi Bing Hodneland Advokatselskap DA. Vi er databehandler etter personopplysningsloven for vår behandling av dine personopplysninger ved din bruk av Tjenestene, slik den beskrives i denne Personvernerklæringen. Hovedorganisasjonen Virke med org.nr.  970 134 646 (heretter «Virke») er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger ved din bruk av Tjenesten, og har som behandlingsansvarlig også tilgang til de personopplysningene du oppgir i forbindelse med bruk av Tjenesten. Denne personvernerklæringen beskriver kun behandlingen som er nødvendig for å levere Tjenesten til deg. For informasjon om eventuell annen behandling av dine personopplysninger foretatt av Virke eller Bing Hodneland, vennligst se deres hjemmesider for en egen personvernerklæring.

 

Denne personvernerklæringen gir deg som den registrerte informasjon om vår nødvendige behandling av dine personopplysninger når du bruker Tjenestene.

 

Når vilkårene bruker «Partner» eller «Partnere», mener vi samarbeidspartnere som har levert innhold til eller på andre måter samarbeider med Strømmeguiden (begrepet Partner omfatter ikke Virke). Våre Partnere vil ikke få tilgang til dine personopplysninger når du bruker Tjenesten.

2. Vår behandling av dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne tilby deg Tjenestene. Vi behandler ikke dine personopplysninger for markedsføringsformål eller for å tilby disse til noen andre.

 

Vårt formål med behandlingen er å administrere og drifte Tjenestene for brukerne av Tjenesten. 

 

Tjenesten kan inneholde hyperkoblinger (linker) til nettsider som eies og drives av tredjeparter. Disse nettsidene har sine egne vilkår for personvern, og det er også sannsynlig at de bruker informasjonskapsler. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå disse om du aktiviserer en ekstern link via Tjenesten. Vi tar ikke noe ansvar for hvordan slike eksterne nettsider behandler dine personopplysninger, og din bruk av slike eksterne nettsider skjer derfor på din egen risiko.

3. Hvilke personopplysninger som behandles

Vi trenger ditt navn (for- og etternavn), arbeidsgiver, e-postadresse og mobilnummer for at du skal kunne logge deg inn og tilbys to-faktorautentisering samt kunne få tilsendt nytt passord på SMS/epost om dette glemmes. Vi bruker kun opplysningene om deg for å tilby deg Tjenestene.  

 

Du anmodes om å bruke din e-postadresse for din arbeidsgiver siden det er din arbeidsgiver eller en organisasjon din arbeidsgiver er tilknyttet som betaler for medlemmenes bruk av Tjenestene.  Dersom du slutter hos din arbeidsgiver, er det mulig din tilgang til Tjenestene vil opphøre fra den dagen din arbeidsgiver ikke lenger har slik e-postadresse som aktiv. 

4. Databehandlere

Utover Virke som behandlingsansvarlig, er det kun vår IT-leverandør Teknograd AS som kan gis tilgang til dine personopplysninger fra oss, og det fremgår i databehandleravtale mellom Virke og oss som oppfyller EUs generelle personvernforordning kalt GDPR at vi for Tjenesten er databehandler i relasjon til Virke. I slik databehandleravtale mellom Virke og oss fremgår det at vi har mottatt instruks fra Virke om å sende e-postadressene til registrerte brukere av Tjenesten slik at Virke kan kontakte registrerte brukere for å få tilbakemeldinger på tjenesten Strømmeguiden og av sikkerhetshensyn for å kontrollere brukere av Strømmeguiden. Teknograd AS hoster nettløsningen for Tjenesten i dedikert server som er fysisk plassert på datasenter i Norge, og kun Teknograd AS har fysisk tilgang til slik server. Teknograd AS leverer også tjenesten for tilgangskontroll. Vi har databehandleravtale med Teknograd AS som oppfyller EUs generelle personvernforordning kalt GDPR.

5. Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin/mobiltelefon/nettbrett når du laster ned en nettside. Vi bruker informasjonskapsler på Tjenesten for å kunne tilby deg Tjenesten. Vi vil ikke bruke informasjonskapsler til å kontakte deg eller for å gi deg spesielle tilbud.

 

Tjenesten bruker WordPress for administrasjon av hvem som bruker Tjenestene. WordPress har enkle informasjonskapsler som brukes for å tilby deg Tjenestene slik de er ment å fungere. Det er slik informasjonskapsel som plasseres i din nettleser som gjør at du forblir innlogget under en sesjon hvor du bruker Tjenesten, og det er slik informasjonskapsel som sporer hvor i Tjenesten du befinner deg på.

6. Rettigheter og kontakt

Som bruker av Tjenesten har du visse rettigheter til dine personopplysninger som den registrerte etter GDPR. Disse inkluderer blant annet retten til å be om innsyn i hvorvidt vi behandler dine personopplysninger og eventuelt hvilke opplysninger vi behandler om deg. I tillegg kan du be om at uriktige opplysninger slettes, eller at utdaterte eller unødvendige personopplysninger slettes. Du kan også kreve at behandlingen begrenses ihht. GDPR artikkel 18, eller du kan benytte deg av retten til dataportabilitet etter artikkel 20 eller protestere mot behandlingen ihht. artikkel 21. For mer informasjon fra Virke som behandlingsansvarlig, se Virkess generelle personvernerklæring på Virke sin hjemmeside her hvor siste del omhandler registrerte rettigheter og kontaktinformasjon til Virke.

 

Brukere som ønsker at å benytte seg av sine rettigheter etter GDPR eller har spørsmål vedrørende bruk av personopplysninger eller om Tjenestene, kan gjøre dette ved å sende epost til strømmeguide@binghodneland.no eller eventuelt annen e-postadresse som oppgitt etter du er innlogget på Tjenesten.

error: Innholdet er beskyttet !!